ST (2013)

by Tartupaluk

/
  • Streaming + Download

     

1.
2.
10:24
3.

about

Nahrávka doposud nikde oficiálně nevyšla. Skladby jsme nahráli a prozatím zveřejnili k poslechu, nicméně dříve nebo později bychom ji rádi vydali.

This album was not officially released yet. We just recorded our songs and published them, for now. Nevertheless, we'd like to release it sooner or later.

The band ended in the fall 2014.

Tartupaluk were:
Radek - bass guitar
Míra - guitar, vocals
Anine - vocals
Robin - drums

initially:
Komár - vocals

credits

released July 25, 2013

Nahrávali jsme 17., 18. května 2013. Velmi děkujeme kolektivu Music for Liberation a obzvláště pak Blumovi a Šamanovi za podporu, pomoc a trpělivost při nahrávání a další přípravě nahrávky.

We recorded these songs on May 17th, 18th, 2013. We thank very much to the collective Music for Liberation and especially to Blum and Šaman for a support, help and patiance with recording and consecutive preparation of the record.
Check out: musicforliberation.com

Our another sites: bandzone.cz/tartupaluk

tags

license

about

Tartupaluk Nový Bor, Czech Republic

contact / help

Contact Tartupaluk

Streaming and
Download help

Track Name: Education by Fear
Education By Fear

A smoke rises on the horizon,
clouds are closing the landscape into burdensome darkness.
Flames which don't portend hope but doom
absorb the rest of memories on quiet days.
Who can be so atrocious,
embodiment of the horribleness and good.
The designation of one's own fear and uncertainty,
sacrifices of human lives for atonement of the fate.
Sacrifice to gods, who send thunderbolts,
sacrifice to the one and only God your freedom.
Provide him your humbleness
to avoid yourself from his curse into eternal flames.
Love your fear, its personalization.
Sacrifice to nation and its State
which protects you the very same as God had protected you
before you've conceived hatred for him.
Sacrifice to capitalism which is called democracy
and the only freedom, for which it is fighting for,
is the freedom of market.
Sacrifice to the one, who sends the fire, and to the one,
who protects you before it.
Whether it is the fire from heaven clouds,
the fire, which is hidden behind the gates of hell,
or it is the fire from the weapon's muzzle of enemies of the State,
the fire from bombs of terrorists.
Learn to have a fear and find someone,
who will awake it inside you
and will promise you at the same time
the protection against it.

Nad horizontem stoupá dým,
mraky uzavírají krajinu do tíživé temnoty.
Plameny co nevěstí naději ale zkázu,
pohlcují zbytky vzpomínek na klidné dny.
Kdo může být tak krutý, ztělesnění hrůzy a dobra.
Pojmenování vlastního strachu a nejistoty,
oběti lidských životů pro usmíření osudu.
Obětuj bohům, kteří sesílají blesky,
obětuj jedinému Bohu svoji svobodu.
Poskytni mu svoji pokoru, ať nezatratí tě do věčných plamenů.
Miluj svůj strach, jeho zosobnění.
Obětuj národu a jeho státu, který chrání tě zrovna tak,
jako tě chránil Bůh, než jsi na něj zanevřel, než jsi na něj zanevřela.
Obětuj kapitalismu, který se nazývá demokracií,
a jediná svoboda, za kterou bojuje, je svoboda trhu.
Obětuj tomu, kdo sesílá oheň a tomu, kdo tě před ním chrání.
Ať už je to oheň z nebeských mraků, oheň co se skrývá za branami pekel
nebo oheň z hlavní nepřátel státu, oheň z třaskavin teroristů.
Nauč se mít strach a najdi někoho, kdo ho v tobě probudí
a slíbí ti zároveň před ním ochranu.
Track Name: Fortress
Fortress

I build a fortress to protect myself,
it destroys me, I want to break it down.
You build me a fortress which I hate in the corner of my mind,
it destroys me, I want to break it down.
I want to destroy your and my fortress,
I want to destroy the frame
wherein you always squeeze my life.
I want to destroy hatred which devours me
by its subliminal receiving and the pressure
its teaching is coming with.
I want to overstep reactions
that have grown from the reflection of a mirror;
the one surrounds, you surround, we surround.
I want to destroy links that create hopelessness from result.
I want to destroy relations that estop me to speak.
Because you don't ask, don't understand, just react,
I want to destroy the frame,
wherein you always squeeze my life.
The failing construction breaks in cracks into ruins,
growing distrust, I wanna release possibilities of the tongue from a bridle
to find a way how to find a foothold in uncertainty.
I'm leaving the circle, for the protracted torpor I'm coming inaptly,
by the cause.

Stavím pevnost, abych se chránil, ničí mě to, chci ji bořit.
Stavíte mi pevnost, kterou ve skrytu duše nenávidím, ničí mě to, chci ji bořit.
Chci zničit vaši a svou pevnost, chci zničit rámec,
do něhož dokola pasujete můj život.
Protože se neptáte, nechápete, reagujete,
chci zničit rámec, do něhož dokola pasujete můj život.
Chci zničit nenávist, která mě sžírá
jejím podprahovým přijímáním a tlakem,
se kterým ke mně přichází její výuka.
Chci překročit reakce, které vyrostly z odrazu zrcadla;
obklopuje, obklopuješ, obklopujeme.
Chci zničit vazby, které tvoří z důsledku beznaděj.
Chci zničit vztahy, které brání mi promluvit.
Protože se neptáte, nechápete, reagujete,
chci zničit rámec, do něhož dokola pasujete můj život.
Vadná konstrukce láme se v prasklinách v trosky,
rostoucí nedůvěra, chci propustit možnosti jazyka z uzdy,
abych našel způsob jak nacházet oporu v nejistotě.
Opouštím kruh, příčinou přicházím nevhod pro vleklou strnulost.
Track Name: Let's Finish the Back Down And Break the Way Out
Let's Finish the Back Down And Break the Way Out

It is quite tightly when walls shift together.
As easily, almost stealthily when almost nobody said anything.
It's like we've forgotten that adaptation to tyranny
and destruction of free living environment
is possible only temporarily.
It cannot stop crushing bones!
Go ahead, shout that there is too many people and that ethnic minorities those different and those weaker are responsible for your dangers and failures.
Shove the weaker to the wall!
You, who now take their places, will be next.
Bones have crushed, there is less and less space
and rescue plans from above rescue mainly its creators,
narrowing space and the shift of walls.
This plan is not an axiom. All towers must fall.
Let's finish the back down and break the way out,
when they embed doors in concrete, let the walls crash down.
Let's destroy our prisons sooner than they'll destroy us.


Je poněkud těsno, když stěny k sobě se sunou.
Jak snadno, až plíživě, když téměř nikdo se neozval.
Jako bychom zapomněli, že přizpůsobení se tyranii
a destrukci volného prostředí života
je možné jen na dobu určitou.
Drcení kostí nezastaví!
Jen křičte, že nás je moc a že etnické minority,
že ti jiní a že ti slabší můžou za vaše ohrožení a neúspěchy.
Strčte slabší ke zdi!
Příště to budete vy, ti, kteří zabrali jste nyní jejich místo.
Kosti zapraskaly, prostoru ubývá
a záchranné plány shora chrání hlavně své tvůrce,
zužující se prostor a pohyb stěn.
Tenhle plán není axiom. Všechny věže musí padnout.
Ukončeme ústup a proražme východ,
když dveře zabetonovali, ať zřítí se stěny.
Zničme svá vězení dříve, než ona zničí nás.